Biz hakda

“KunShan Source Mall Import & Export Co., Ltd” hünärli we ygtybarly senagat we söwda integrasiýa kompaniýasydyr.Önümçilik kompaniýasy 2007-nji ýylda, söwda kompaniýasy bolsa 2012-nji ýylda esaslandyryldy.
Emal çeňňekleri, kynçylyk teňňeleri, esasy zynjyrlar, medallar, çüýşeleri açýanlar, guşak torbalary, gysgyçlar, galstuklar, golf seriýaly metal senetleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşdirilen, şeýle hem çyzgylar, keşdeler, PVC degişlilikde mahabat sowgatlary bilen üpjün edýär.Kompaniýany esaslandyryjy we baş müdir Çen Yi 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär.Kompaniýanyň asyl maksady müşderilere has gowy hilli we hyzmat bermek.

  • popkorn
  • CS030A4665-5

Gyzgyn önümler

Önümçilik prosesi

15 ýyldan gowrak öndürijiniň tejribesi bilen, “King Sowgatlar önümçiligi” 2000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar we 40-dan gowrak tejribeli işgäri bar, şeýle hem ajaýyp tehnologiýa, hünärmen we jogapkär toparlarymyz bar.

önüm

Täze önümler

Biziň blogymyz

Nyşan senet bilimleri

Nyşan senet bilimleri

Reňk nyşanlary, emal nyşanlary, çap edilen nyşanlar we ş.m. ýaly nyşanlaryň köp görnüşiniň bardygyny bilýäris, ýeňil we ykjam senetçilik hökmünde soňky ýyllarda nyşanlar has giňden ulanylýar.Şahsyýet, marka nyşany, köp sanly ýadygärlik, mahabat we sowgat hökmünde ulanylyp bilner ...

Nyşany nädip geýmeli

Nyşany nädip geýmeli

Lighteňil we ykjam şaý-sepler hökmünde nyşanlary şahsyýet, marka nyşanlary, käbir möhüm ýatlamalar, mahabat we sowgat çäreleri we ş.m. hökmünde ulanyp bolýar we köplenç nyşanlary geýýärler.Nyşan geýmegiň dogry usulyny öwrenmek diňe bir şahsyýet belgiňiz bilen çäklenmän, eýsem üçegiňiz bilen hem baglanyşykly ...

Medal nyşanlary nädip uzak dowam edýär

Medal nyşanlary nädip uzak dowam edýär

Medallar we nyşanlar hormatyň şaýady we “aýratyn sowgat”.Olar diňe bir meýdançadaky abraýymyzyň subutnamasy bolman, eýsem ýeňijileriň zähmeti we deridir.“Hardeňiş gazanan” diňe sylaglanýar Diňe adamlar onuň aýratynlygy sebäpli bolandygyna düşünip bilerler ...

Nyşanlar barada umumy bilim

Nyşanlar barada umumy bilim

Nyşan ýasamak prosesi, köplenç möhür basmak, guýmak, gidrawliki, poslama we ş.m. bölünýär, olaryň arasynda möhür basmak we guýmak has ýygy duş gelýär.Reňk bejergisi Reňkleýiş prosesi emal (cloisonne), imitasiýa emeli, lak bişirmek, ýelim, çap etmek we ş.m. bölünýär. Materiallar ...

Nyşan ýasalandan soň, ony indiki etapda nädip saklamaly?

Nyşan ýasalandan soň, ony indiki etapda nädip saklamaly?

Nyşanlar ýasalandan soň, munuň sebäbine gyzyklanmaýarlar.Aslynda bu pikir ýalňyş.Nyşanlaryň köpüsi bürünç, gyzyl mis, demir, sink erginleri we ş.m. ýaly metal önümlere degişlidir, ýöne metal önümlerinde okislenme, könelmek, poslama we ş.m. bolar.N ... bolan owadan nyşanlaryň ýagdaýynda ...